Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia · 

ACORD MAJORITARI PER DESCONVOCAR LA PROTESTA DELS CAÇADORSVotacio 9 setembre

10/09/2022
En una reunió extraordinària, s'ha decidit aixecar la protesta un cop l'Ordre de Vedes modificada aparegui al DOGC

Els caçadors gironins han acordat, per majoria absoluta, aixecar la protesta un cop surti publicat al DOGC els canvis a l’Ordre de Vedes als quals s'ha compromès l'Administració. Això s'ha decidit en una reunió aquest divendres amb la presència de 130 colles i societats de la província sobre un total de 180. Després d'exposar el detall del principi d'acord, s'ha passat a un debat amb diferents punts de vista entre partidaris i detractors d'aixecar la protesta. Al final s'ha votat aixecar-la un cop es publiqui la modificació de l'Ordre de Vedes al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un fet que es preveu que sigui aquest dimarts o dimecres. 

Un compromís amb la negociació i un avís a l’administració de que volem avenços ferms. Segons el pactat, els punts conflictius de l'Ordre de Vedes quedarien així: 

8.3 La persona o entitat titular de l'aprofitament cinegètic o la persona en qui delegui, d'acord amb el pla tècnic de gestió cinegètica vigent, comunicarà amb la màxima previsió possible, i en tot cas abans del seu inici, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, pels mitjans telemàtics que aquest Departament habiliti, les batudes de caça major previstes durant la temporada hàbil de caça, indicant la matrícula del terreny cinegètic, la data, l'horari previst, el municipi i la ubicació o paratge de la batuda previst inicialment. 

L’aplicació del present article s’estableix en les zones i els períodes que seguidament es descriuen:

1.- A les Reserves Nacionals de Caça i les zones de caça controlada: Des de l’entrada en vigor d’aquesta resolució al 26 de març de 2023

2.- Als Espais naturals protegits llistats en l’annex 1: Del 1 de desembre de 2022 al 26 de març de 2023.

 

8.4 Resta prohibit perjudicar el normal funcionament de l'acció de caça de manera intencionada, quan de manera expressa i manifesta es busqui entorpir-la. Aquesta conducta es sancionarà d’acord amb l’article 33.17 del Decret 506/1971, de 25 de març, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei de Caça. En aquest cas, la persona designada cap de colla podrà sol·licitar la intervenció dels/de les agents de l'autoritat per donar una resposta apropiada al requeriment, els/les quals actuaran segons les circumstàncies específiques del cas.

 

<< Tornar